Zonder lokaal belastinggebied geen lokale overheid. Dit adagium komt ook terug in de Grondwet van Thorbecke, waar met name de gemeentelijke belastingen expliciet werden geregeld.

‘Het besluit van een gemeentebestuur tot het invoeren, wijzigen of afschaffen eener plaatselijke belasting, wordt voorgedragen aan de Staten zijner provincie, die daarvan verslag doen aan den Koning, zonder wiens goedkeuring daaraan geen gevolg mag worden gegeven.
De wet geeft algemeene regels ten aanzien der plaatselijke belastingen.
Zij mogen den doorvoer, en den uitvoer naar en invoer uit andere gemeenten niet belemmeren’.

Ondertussen is het lokaal belastinggebied ingrijpend veranderd. Het meest actueel is het onderzoek naar de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Verruiming van het gemeentelijke belastinggebied; moet je dat willen (wat zijn de voors en tegens), hoe geef je daar invulling aan, hoe communiceer je met de burger?
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn: de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van de belastingen en de invoering van het stelsel van basisregistraties. Wat zijn de voor- en nadelen van samenwerking, hoe geef je dat vorm en hoe ga je als samenwerkingsverband om met de invoering van basisregistraties?
Deze ontwikkelingen in samenhang met een burgergerichte dienstverlening en de democratische legitimatie, noodzaken tot het maken van veel keuzes. Bij het maken van de keuzes kan ik u, samen met de excellente kennis en ervaring van collega’s van het Staatshuys, behulpzaam zijn. Hierbij gaat het niet om het ideaal plaatje, maar om uw ideaal plaatje. Welke keus past het best bij u?

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als directeur van een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen op het gebied van vastgoedinformatie en belastingheffing. Daarnaast ben ik steeds actief betrokken en richting gevend geweest bij de ontwikkelingen op de vakgebieden belastingen, WOZ en basisregistraties. Deze ervaringen, aangevuld met de expertise van de andere Staatshuys ambassadeurs, staan ten dienste van uw vragen over de inrichting van uw organisatie voor nu en in de toekomst; de organisatievorm, de communicatie, de democratische legitimatie, de uit te voeren taken, de omvang van de organisatie, de processen, de toekomstige ontwikkelingen, de effectiviteit en de kwaliteit.

Graag ontmoet ik u bij Staatshuys in het inspirerende geboortehuis van Thorbecke.

Piet Bervoets