Ruim 150 jaar geleden legde Thorbecke het fundament voor onze huidige staatsinrichting. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld en in Nederland. De globalisering is een feit, de welvaart is enorm toegenomen, als gevolg waarvan de rollen en taken van de overheid snel verander(d)en. Dit heeft na de formulering en constitutie van onze huidige Grondwet rond 1850 al tot veel structuurdebatten en –initiatieven geleid. Het resultaat? De essentie is steeds recht overeind gebleven. En dat is maar goed ook, kennelijk kwamen we steeds met elkaar tot de conclusie dat deze basis ons prima faciliteert en dat met kleine aanpassingen onze democratie goed functioneert.
Uit het bovenstaande zou de indruk kunnen ontstaan dat ik zeer conservatief zou zijn als het gaat om aanpassingen van de wetgeving en bestuurlijke experimenten. Niets is minder waar en het zou ook niet in de geest van Thorbecke zijn.

De afgelopen 25 jaar heb ik in vele functies de publieke zaak mogen dienen. Als ambtenaar bij diverse provincies, maar ook als (organisatie)adviseur bij Rijk, provincies en gemeenten. Dat heeft mij gevormd tot wat ik nu ben: publiek ondernemer. In 2012 ben ik begonnen als directeur van de netwerk-RUD IJsselland. Een op privaatrechtelijke gronden gebaseerde experimentele samenwerking in het publieke domein, belast met het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu, bouwen en RO voor 11 gemeenten en de Provincie.
Daarnaast houd ik me bezig met Governance vraagstukken binnen de overheid. En meer in het bijzonder de rollen en taken van (GR-)bestuur, raad, college en ambtelijke leiding binnen samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen en voornoemde netwerk samenwerkingen. Mijn inspanningen zijn er op gericht dat alle actoren aan het einde inzichtelijk hebben waar ze voor staan en daar heldere afspraken over maken. Dat is de basis voor het bereiken van (maatschappelijk) resultaat.

Het Staatshuys als organisatie en als locatie verbindt traditie met innovatie op een unieke wijze. Het is een samenwerkingverband dat veel expertise en ervaring samenbrengt en daaruit een meerwaarde haalt die meer is dan de som der delen. Dat is onze basis voor een bijdrage aan een beter functionerende overheid die weet wat er speelt in de samenleving en in staat is om daar slagvaardig op in te spelen.
Mijn collega’s en ik nodigen u graag uit in het Staatshuys in Zwolle voor een gesprek, een themabijeenkomst of een ‘gewone’ vergadering in een ‘ongewone’ omgeving. Maar, wij komen ook graag bij u langs om onze ideeën met u te bespreken.

Pieter-Jan van Zanten