Resultaatgericht werken sociaal domein.
Roelf van Biessum heeft in opdracht van Stimulansz diverse projecten uitgevoerd:Project resultaatgericht werken in de gemeenten Haren, Appingedam, Delfzijl en Leudal. Hij heeft het kaartspel Resultaatgericht Werken ontwikkeld in opdracht van Stimulansz. Resultaatgericht Werken betekent sturen op maatschappelijke effecten, thema’s en prioriteiten. Het kaartspel blijkt een eenvoudig, maar effectief instrument om de regierol van de gemeente te versterken en richting te geven aan het beleid op het brede sociale domein. Daarnaast geeft het volledige helderheid over de positie, de taak en de rol van de uitvoerende samenwerkingspartners.

Procesbegeleiding toekomst basisonderwijs gemeente Weststellingwerf.
After The Wall heeft een visie ontwikkeld op de toekomst van het basisonderwijs samen met de gemeente en de schoolbesturen. Ook heeft After The Wall de interactie met het veld verzorgd. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf(24 juni 2013) unaniem ingestemd met dit nieuwe beleid, dat een einde maakt aan het bestaande kleine scholenbeleid en nu beter aansluit bij het toekomstig beleid van OC&W. Zo zal de uitwerking van dit beleid in (regionale)clusters plaatsvinden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs leidend zal zijn.

Doorlichten theater De Molenberg in Delfzijl.
In opdracht van de gemeente Delfzijl heeft Roelf van Biessum theater De Molenberg doorgelicht op inhoud, financiën en bedrijfsvoering. De politiek culturele dialoog tussen theater en de gemeente is op gang gebracht. Verder is het theater verzelfstandigd en heeft een meerjarige budgetovereenkomst het licht gezien. Roelf van Biessum heeft deze processen begeleid.

Interim-directeur Stadstheater De Bond Oldenzaal.
Als interim-directeur bij het Stadstheater de Bond te Oldenzaal de organisatie, die tegen een faillissement aanhing, weer opgebouwd door financiële en personele maatregelen te treffen. En opnieuw draagvlak te vinden bij de vele vrijwilligers. Orde op zaken gesteld m.b.t. organisatie, financiën en culturele programmering

Roelf van Biessum