GRONDWETCAMPAGNE 2023

Op initiatief van Bas de Gaay Fortman, ondersteund door Staatshuys, is in 2019 de Stichting Grondwetcampagne 2023 opgericht. Het doel hiervan is om meer aandacht te vragen voor onze Grondwet. Door het organiseren van verschillende lokale en landelijke activiteiten moet de Grondwet weer gaan leven en verankerd worden in onze samenleving.

Samenstelling bestuur Stichting Grondwetcampagne 2023

Recent heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur van de Stichting. Theo Toonen en Marjan Goslings zijn als bestuurslid teruggetreden en hebben hun functie beschikbaar gesteld. Toegetreden zijn Herman Sietsma en Godfried van Run. Naast Ben Keizers (voorzitter) maken Bas de Gaay Fortman en Nathalie van Waterschoot de bestuurssamenstelling compleet.

 

Bestuur Stichting Grondwetcampagne 2023

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Vorige maand heeft het bestuur van de Stichting Grondwetcampagne 2023 een verzoek gedaan aan mevrouw Hanke Bruins Slot, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hierin wordt aandacht gevraagd voor ons initiatief en om de verschillende activiteiten (financieel) te ondersteunen. Binnenkort vindt een gesprek plaats om het activiteitenplan voor te leggen aan de minister. Daarnaast ontvangen alle fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer deze maand informatie over deze initiatieven én een afschrift van de brief, zodat alle partijen zijn aangesloten.

De brief aan de minister vindt u hier

Start Grondwetcampagne 2023 Provinciehuis 's Hertogenbosch

Grondwetcampagne 2023 van start

Op 7 februari 2019 is in het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch de Grondwetcampagne 2023 van start gegaan! De initiatiefnemers zijn Bas de Gaay Fortman, Jeroen van Urk en Staatshuys. Tot eind 2023 voeren zij een campagne om onze Grondwet tot leven te wekken. Op 3 november 2023 is het namelijk 175 jaar geleden dat de door Thorbecke ontworpen Grondwet officieel werd afgekondigd. In deze campagne willen zij met verschillende landelijke activiteiten aandacht voor de Grondwet vragen. Hierbij dienen zoveel mogelijk geledingen van onze samenleving (inclusief overheid) betrokken te worden. Daarvoor is ondertussen de Stichting Grondwetcampagne 2023 formeel opgericht.
De Grondwetcampagne 2023 wordt ondersteund door meedenkers uit brede politieke en maatschappelijke kring. Zowel vanuit Europees, nationaal en lokaal bestuur, alsmede rechtspraak, onderwijs en media.

Prominente sprekers

Na het welkomstwoord van Ben Keizers – directeur Staatshuys – benadrukten de volgende sprekers het grote belang van onze Grondwet.
Prof. dr. Wim van de Donk – Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
Prof. dr. Alex Brenninkmeijer – Lid van de Europese Rekenkamer
Mr. Nathalie van Waterschoot – Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Prof. dr. Micha de Winter – Hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht
Willemien Vreugdenhil – Wethouder in de gemeente Ede

Tot slot gaf Bas de Gaay Fortman in een tweegesprek met Jeroen van Urk, het grote belang van deze campagne aan. Er is, volgens Bas de Gaay Fortman, in Nederland een basis nodig voor een moreel politiek beraad.
Op posters willen we de normen en waarden, zoals deze in verschillende artikelen van de Grondwet staan, breed uitdragen zodat deze weer gemeengoed worden. Daarbij is het ook van groot belang om aansluiting te vinden bij jongeren. We willen stimuleren en faciliteren om dit voor elkaar te krijgen zodat er eind 2023 een volksfeest ontstaat voor ALLEN!

Start grondwetcampagne 2023 provinciehuis 's hertogenbosch

Prof. dr . Wim van de Donk

Eén van de actieposters om aandacht op de Grondwet te vestigen

Stichting

Op 7 april 2019 is de stichting Grondwetcampagne 2023 opgericht in Staatshuys.
Deze stichting heeft als doel om de Grondwet weer echt tot leven te brengen in alle geledingen van onze samenleving. Waarden en normen die verankerd zijn in de Grondwet verdienen een stevige plek bij allen die zich in Nederland bevinden. Het bestuur van de Stichting initieert een landelijke campagne om meer aandacht voor de Grondwet te vragen. Deze moet weer echt het fundament onder de Nederlandse samenleving worden. Bovendien wordt hiermee de verbinding tussen overheid en samenleving verder versterkt.

Deze campagne moet op 3 november 2023 leiden tot een groots landelijk Grondwetsfestijn. En dat exact 175 jaar na de herziening van de Grondwet uit 1848. Thorbecke was de drijvende kracht én voorzitter van de Grondwetscommissie.

Bestuur stichting Grondwetcampagne 2023 Staatshuys

Het bestuur van de stichting GWC 2023

Bas de Gaay Fortman

Bas de Gaay Fortman is de initiatiefnemer van de Grondwetcampagne 2023. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en oud lid van de Eerste en Tweede Kamer. Bovendien was hij nauw betrokken bij de herziening van de Grondwet in 1983. De Gaay Fortman is al een aantal jaren op kleine schaal bezig om aandacht te vragen voor de Grondwet. In zijn optiek, en dat van veel vooraanstaande politici, leeft de Grondwet niet meer. Staatshuys – gevestigd in het geboortehuis van Thorbecke in Zwolle – heeft het initiatief mede opgepakt. Samen met prominenten uit brede politieke en maatschappelijke kring worden in de periode tot 3 november 2023 verschillende activiteiten georganiseerd. Deze moeten de aandacht voor de Grondwet versterken.

Bas de Gaay Fortman Grondwetcampagne 2023 Staatshuys

Bas de Gaay Fortman tussen Thorbecke en de Grondwet